Skip to main content

Ett bra planeringsverktyg bidrog till att vägen blev klar 3,5 månad tidigare

Read this story in English or in Norwegian


Bird's eye view of road construction

Det finns många anledningar till att AF-Gruppen använder Tilos som planeringsverktyg i stora väg- och tunnelprojekt.

Det är det största projektet jag arbetat med hittills, berättar Anton Brandtzaeg, teknisk chef på AF Anlegg.

Det han pratar om är nya E18 Tvedestrand-Arendal, 23 km motorväg men ett kontraktsvärde på 3,2 Miljarder Norska kronor.

Anton Brandtzaeg at Contractor company, AF Gruppen
Anton Brandtzaeg, AF Gruppen

Som totalentreprenör med ansvar både för projektering och byggande måste AF Anlegg förhålla sig både till beställaren Nye Veier och ett stort antal underentreprenörer och konsulter.

Projektet omfattade fyra dubbelrörs bergtunnlar, 25 broar, 9 kulvertar och massförflyttning av 10 miljoner kubikmeter berg och jordmassor. Som mest var 800 personer samtidigt sysselsatta under projektets gång.

Då vägen var klar sommaren 2019, var det bara 30 månader efter projektets start, och 3,5 månad före utsatt tid. Användandet av bra planeringsverktyg har en del i att det var möjligt att bli klara före utsatt tid.

Framförallt på  en överordnad nivå har vi haft stor nytta av Tilos, säger Brandtzaeg.

Mer intuitivt än Gantt-schema

Alla som någon gång arbetat med ett infrastrukturprojekt minns säkert buntarna med Gantt-scheman uppsatta på väggar, eller insatta i pärmar. Dagen planeringsverktyg ger en helt annan översikt. Den förbättrade översikten är nyckeln till en bra projektplanering och därmed kontroll över tid- och resursåtgång.

Cowi team on Quantm training
Geir Andersen, Trimble, Tilos Product Manager

Trimble Tilos (TIme LOcation System) är utformat speciellt för långsträckta projekt - väg, tunnel, järnväg, kraftledning eller rörledningar. Eftersom Tilos har både en tidsaxel, och en längdaxel blir det enkelt att se komplexa samband när resurser måste samordnas inte bara i tid utan också i rum.

Genom att samordna och visualisera resursernas placering både på tids- och längdaxeln ger Tilos en intuitiv förståelse för sambanden och därmed stora möjligheter att optimera resursanvändningen än när man använder Gantt-scheman.

Detta säger Geir Andersen som är produktansvarig för Trimble Tilos.

Tilos kan kombinera exempelvis tidplaner, planritningar, tvärsektioner, profiler, massuttag, skalor och histogram till en heltäckande tid/plats-baserad presentation.

Det finns många fördelar med att få allt sammanställt på detta sätt. Inte minst är det lättare att förutse problem. För är det en sak som vi vet om infrastrukturprojekt så är det att inte allt går som planerat, fortsätter Geir Andersen.

Skapar gemensam förståelse

Anton Brandtzaeg på AF Anlegg framhäver värdet av att planera ur både tids-, resurs- och platsperspektiv, när det gäller att skaffa sig en överblick.

Det är säkert inte så att Tilos passar lika bra i alla projekt. Men i större, långsträckta projekt är det ett väldigt bra verktyg för att få överblick i projektet, säger Brandtzaeg och fortsätter; Ett Gantt-schema på många sidor blir snabbt oöversiktligt. När allt istället är placerat på en och samma sida blir det lättare att se hur olika moment i projektet påverkar varandra, vilket också gör det betydligt enklare att se var det blir konflikter och vilka åtgärder som skall vidtas för lösa dem.

Genom att göra ändringar i Tilos diagram kan man testa olika scenarier och därmed få ett väldigt gott stöd i beslutsfattandet.

Att man visuellt kan jämföra olika alternativ med varandra ger en bättre kommunikation mellan de olika nivåerna i projektet, påpekar Brandtzaeg.

Detta är extra värdefullt i projekt där många olika aktörer är inblandade. Många som är ålagda att använda andra planeringsverktyg använder Tilos som komplement, berättar Geir Andersen.

Det som jag tycker är det mest fantastiskt med ett planeringsverktyg som både tar hänsyn till tid och plats är att du får in extremt mycket information i ett lätt läsbart format. Det gör det också enklare för mig att förklara för andra i organisationen när det sker förändringar säger projektledaren Jan Åge Hartvik Knutsen på Nye Veier.

Bättre kostnadsstyrning

Vid sidan av Tilos är det Primavera P6 och Microsoft Projects som är de vanligaste projektstyrningsprogrammen. Data från båda dessa kan enkelt importeras i Tilos. Dessutom är Tilos i väldigt hög grad kompatibelt med Trimbles andra verktyg, till exempel samordningsplattformen Quadri, förklarar Geir Andersen.

När ett projekt är igång är det andra styrkor med Tilos som kommer fram än i projekterings- och planeringsfasen.

Genom att man kan se allt i ett sammanhang, är det lättare att undvika situationer som leder till förseningar. Istället för att ett arbetslag måste vänta, kan man flytta resurser på arbetsplatsen vid behov. Detta leder till en bättre kontroll på framdrift och kostnader, poängterar Geir.

Ur Brandtzaegs perspektiv är nyttan med Tilos stor både i anbuds-, projekterings- och byggfasen.

Som entreprenör är det vi som gör planeringen och lägger in den information som behövs för att göra olika prioriteringar. En tydlig och lättförståelig visuell plan ger oss bra beslutsunderlag.

Effektiv masshantering

Tilos screenshot
Genom att samordna och visualisera resursernas placering både på tids- och längdaxeln ger Tilos en intuitiv förståelse för sambanden och därmed stora möjligheter att optimera resursanvändningen än när man använder Gantt-scheman. 

Masshantering är oftast en utmaning i infrastrukturprojekt. Att Tilos har inbyggda funktioner för att optimera massförflyttning bidrar till att göra den delen av jobbet bättre.

I tunnlar stöter man till exempel på zoner med olika bergkvalitet som påverkar framdriften. Detta kan man lägga in och ta hänsyn till säger Geir Andersen.

AF-gruppen har använt funktionerna för masshanteringen till en viss del.

Men vilken aspekt på Tilos som är mest värdefull beror på vem du frågar. Vi har flera kunder som har stora krav gällande rapportering och då är det en fördel att Tilos kan samköras med andra system, understryker Brandtzaeg.
 
Anton Brandtzaeg är nu involverad i ett större tunnelprojekt i Stockholm där AF-Gruppen bygger 6 km vägtunnel med två rör och 7 km ramptunnlar. Även där är Tilos en del i företagets verktygslåda.