Skip to main content

Trimble Quadri och Trimble Connect i projektet Väg 25 - Österleden, Växjö

Read this story in English


Overview of the project

WSPs kontor i Jönköping har arbetat med Väg 25, Österleden i Växjö under många år. Under hela projektets gång har de arbetat modellbaserat och använt sig av Novapoint och Quadri tillsammans med andra verktyg. Vi på Trimble® vill alltid veta vad våra användare tycker om att jobba med våra lösningar, så vi träffade Axel Erixon och Carl Pettersson för att få höra vad de har att säga.

Väg 25, Österleden i Växjö - trafikplats FagrabäckAxel Erixon
Öster om Växjö går väg 25 och väg 27 ihop. Idag går vägarna ihop i en stor cirkulationsplats, där även gator ansluter. Detta har under lång tid ställt till med problem i trafiken med köer och dålig framkomlighet. Trafikverket, tillsammans med Växjö kommun, har därför beslutat att bygga en trafikplats där både väg 25 och väg 27 skall vara genomgående och separeras från lokala gator och gc-trafik.

Modellbaserat från start
“Vi på WSP har i olika konstellationer arbetat med det här projektet sedan vägutredningsskedet 2014”, berättar Axel Erixon, gruppchef på WSP:s kontor i Jönköping. “Ända från början har vi arbetat modellbaserat, och beställaren Trafikverket har ställt BIM-krav från dag ett. När det gäller verktyg så har vi använt Novapoint och Quadri hela tiden, och steg för steg uppdaterat modellerna utan att tappa data, vilket jag anser vara ett väldigt gott betyg till en programvara”, säger Axel.Carl Pettersson

“En av styrkorna med Quadrimodellen är att all projekteringsdata följt med under alla år och legat till grund för alla de leveranser vi tagit fram i projektet – där det är samma data i botten som byggs på hela tiden”, påpekar Carl Pettersson, vägprojektör i projektet.

Trafikverket har hela tiden ställt höga krav på presentationsmaterial. Detta beror på att ombyggnaden av Väg 25 påverkar både människor och natur så bra presentationsmaterial har varit absolut nödvändigt för att förankra projektet hos olika sakägare som kommunen och för att informera allmänheten.

Axel fortsätter; “Till en början använde vi ett egenutvecklat program för visualisering, men då det var dags att börja producera förfrågningsunderlag för totalentreprenad 2019 beslutade vi oss för att enbart använda Quadri och dessutom jobba med en delad modell.”

Road model

Byggbar modell med hög detaljeringsgrad
“Från början var det meningen att vi skulle leverera ett förfrågningsunderlag för totalentreprenad, men på grund av olika omständigheter ändrades det till förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad”, berättar Axel. “Detta gjorde att detaljeringsgraden i modellen ökade, men då vi hade en kontinuerligt uppdaterad modell kunde vi snabbt jobba vidare och leverera en annan slutprodukt.”

Quadri connectors - effektivt samarbete
Carl Pettersson berättar vidare; “Under framtagandet av förfrågningsunderlaget har vi arbetat med ett antal olika programvaror, Novapoint för väg och trafik, Civil 3D för VA och landskapsprojektering samt Tekla för broar och andra konstruktioner. Vi har använt connectorer för allt vilket gör samarbetet väldigt smidigt. "Trimble har verkligen lyckats att tillhandahålla en öppen lösning där vi kan samarbeta på riktigt mellan alla teknikområden”, påpekar Axel Erixon.

“Ett exempel är bullerskärmarna som projekteras i Revit”. "De hade varit otroligt utmanande att få in i modellen utan en connector”, avslutar Carl.

Beställarens krav är viktiga - men inte allt
“Beställaren Trafikverket har ända sedan projektstarten ställt krav på leveranser i modellform, BIM och med olika detaljeringsnivåer”, berättar Axel och fortsätter; “Vi har under projektets olika faser, tillsammans med beställaren, utvärderat vad som är rimligt att leverera utifrån de ställda kraven. "Ledordet har hela tiden varit projektnytta, det vill säga att vi inte skall göra för lite, men inte heller för mycket”, poängterar Axel Erixon.

- Jag måste säga att beställaren verkligen förstått att den data som är i vår “presentationsmodell” också är byggbar data och kan användas på riktigt senare under byggprocessen.

Trimble Connect

Trimble Connect öppnar fler vägar att kommunicera
“I och med att arbetet med förfrågningsunderlaget påbörjades beslutade vi oss också tillsammans med beställaren att använda Trimble Connect i projektet. "Mätverktyg, vyer och annat är ju fantastiskt bra i Trimble Connect”, säger Axel. “Möjligheterna att dela filer och modeller även till personer utan licenser gör ju Trimble Connect svårslaget i de här sammanhangen”.

“Vi har inte använt de nya funktionerna med BCF-topics ännu, eftersom detta är ganska nytt”, inflikar Carl. “BCF-topics öppnar upp för ännu bättre integration mellan Quadri och Trimble Connect”.

Modellerna är redo att bygga efter
“Just nu är projektet ute på räkning och entreprenör skall utses under hösten 2023”, berättar Carl. “I förfrågningsunderlaget finns en öppen länk till modellerna på Trimble Connect så de som räknar kan bilda sig en uppfattning om vilken typ av modelldata som finns i projektet”. “Att modellerna finns skapar ju också en trygghet hos entreprenören att det finns bra modelldata till bygget”, tillägger Axel. “Detta sätt att jobba är Trafikverkets teknikstöd väldigt positiva till. "Vi märker att de entreprenörer som räknar på jobbet verkligen använder sig av den här möjligheten och använder modellerna.”

Kort sagt är WSP och deras beställare väldigt nöjda med arbetsprocessen, och det stöd som systemet från Trimble ger dem i detta!

“Vi inte bara gillar att jobba med Quadri - vi älskar det”, avslutar Carl och Axel.


Kopplingen mellan Trimble Connect och Trimble Quadri

Kopplingen mellan Trimble Connect och Trimble Quadri möjliggör en smidig integration och utbyte av data mellan dessa två plattformar, vilket förbättrar samarbete och projektledning inom bygg- och infrastrukturprojekt. Här är hur kopplingen vanligtvis fungerar:

Import och -export: Trimble Quadri används främst för att skapa och hantera objektbaserade BIM (Building Information Modeling)-modeller. Trimble Connect, å andra sidan, fungerar som en plattform för delning, samarbete och hantering av projektfiler. Data, inklusive BIM-modeller, kan importeras till och exporteras från Quadri och Connect med hjälp av den inbyggda kopplaren.

Samordning: Trimble Connect är utformat för att underlätta kommunikation och samarbete inom byggprojekt. Det gör det möjligt för olika intressenter att ladda upp, dela och samarbeta kring olika typer av filer, inklusive BIM-modeller. Denna funktion effektiviserar informationsutbytet, minskar risken för fel och förbättrar samarbetet bland projektteamets medlemmar.

Integrerad ärendehantering: Trimble Connect och Trimble Quadri kan integreras för ärendehantering med hjälp av BCF (BIM Collaboration Format) Topics. Det innebär att projektteam kan lyfta, följa och lösa ärenden direkt inom Trimble-miljön, vilket underlättar hanteringen av projektrelaterade uppgifter och effektiv kommunikation.

Interoperabilitet: Trimble Quadri är känt för sin förmåga att arbeta med olika modellerings- och designverktyg, vilket gör det enkelt att integrera data från olika källor i BIM-modellen. Trimble Connect fungerar som en central plattform där intressenter kan få tillgång till och interagera med dessa integrerade BIM-modeller och andra projektfiler.

Sammanfattningsvis är Trimble Connect och Trimble Quadri kompletterande verktyg som riktar sig till olika aspekter av bygg- och infrastrukturprojekt. Connect fokuserar på kommunikation, samarbete och dokumenthantering, medan Quadri specialiserar sig på BIM-modellering och data management. Kopplingen mellan dem underlättar det smidiga flödet av data och information, vilket förbättrar projektets effektivitet.

Om du vill lära dig mer om Trimble Quadri, Trimble Connect och hur du effektivt kan använda dem som plattformar för ditt projekt kontakta Trimble på contact.scandinavia@trimble.com.